HOME
ZOEKTIPS
LINKS en LITERATUUR
ORGELS
LAATSTE WIJZIGINGEN
OVER ONS
DONATIES


LAATST BIJGEWERKT OP 09-05-2024

O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark

Ga naar site van het gebouw c.q. de parochie
 
Parochie/kerkgemeente: Rectoraat O.L.Vrouw ten Hemelopneming en de Parochie H.Jozef-Kemp-Roermond
Dekenaat/kerkverband: Roermond
Soort gebouw: Klooster met kerk en kruiswegpark
Plaats: Roermond
Gemeente: Roermond
Wijk: Kapel in 't Zand
 
Adres: Parklaan 1 en 3
Postcode: 6045 BS
Coördinaten: x: 197663, y: 354780
 
Eigenaar: Orde der Redemptoristen in Nederland
Rijksmonumentennummer: 520505 Code: 6045BS-00001-01. Klooster: 520506 (6045BS-00003-01). Kruiswegpark: 520507 (6045BS-00003-02)
Kadastrale gegevens: Roermond C 6017; C6018
 
Architect(en):
 
Kunstenaar(s):
 
Huidig gebruik: Parochie- streek- en bedevaartskerk

Foto: mei 2006

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Inleiding

Halfvrijstaande zaalkerk genaamd kapel in 't Zand. De kerk werd gebouwd in 1895-1896 naar een ontwerp van architect Joh. Kayser in Neo-gotische stijl. Opdrachtgevers waren de Paters Redemptoristen. De dakruiter is een uit 1924 daterende vervanging van een in 1921 door stormschade verloren gegane toren. De kapel is gelegen aan het einde van de lange rechte Kapellerlaan welke vanuit de binnenstad naar de kapel leidt. De historische bebouwing aan de Kapellerlaan en rond de kapel houdt verband met de belangrijke functie van de kapel als bedevaartsoord. De kapel is een vervanging van een eerdere kapel waarvan de traditie teruggaat tot in de 15de eeuw. De processiegang aan de zuidzijde van de kapel is een latere toevoeging aan de kapel. Deze gang maakt weliswaar deel uit van het kloostergedeelte maar is qua functie sterk verbonden met de kapel en wordt derhalve bij de beschrijving van de kapel meegenomen. Twee hoektorens aan de westzijde van de kapel zijn in 1940 ook door stormschade verloren gegaan en niet herbouwd.  In 1975 is de kapel gerestaureerd.

Omschrijving

De halfvrijstaande kapel heeft een hoog en breed rechthoekig, acht gebonden traveeën diep, schip onder een zadeldak met leien.  Het schip heeft ondiepe zijkapellen welke onderling niet toegankelijk zijn. Een smaller en lager koor met een gebonden koortravee en een vijfzijdige absis onder een schilddak sluit aan op het schip. In de hoeken tussen het schip en het koor zijn vierkante lage kapellen gebouwd. Het schip is gedekt met een zadeldak waarin op regelmatige afstand dakkapellen onder schildkapjes gevoegd zijn. Vanaf de nok rijst een achtkantige dakruiter op met in vier zijden van de sokkel vierkante wijzerplaten. Binnen een balustrade met pinakels verjongt de toren zich naar acht open rechthoekige vlakken. De toren wordt gedekt met een achtkantige ingesnoerde spits onder een smeedijzeren kruis. Het koor en de koorkapel zijn onder een schilddak gebracht. Alle daken zijn gedekt met op Maaslandse wijze gelegde leien. Het toegepaste bouwmateriaal is rode baksteen in kruisverband gemetseld en grijze natuursteen.  Spitsboogvormige glas-in-lood vensters. Parallel aan de kerk, tegen de zuidelijke wand bevindt zich de lange smalle processiegang welke deel uitmaakt van het klooster. Tussen de gang en het schip van de kapel is in drie zijkapellen een Mariakapel ingericht. De altaarruimte van deze kapel is zowel vanuit het schip als vanuit de processiegang toegankelijk.  Tussen de gang en het koor is een rechthoekige sacristie ingevoegd.

WESTGEVEL van de kapel.

 Foto: mei 2006

De west-facade is een tuitgevel geschraagd door rechthoekige overhoekse meermalen versneden steunberen.  De gevel heeft rechthoekige schouderstukken welke door de aandaken onder vlakke grijs-natuurstenen dekplaten zijn gebracht.  De gevel wordt bekroond met een natuurstenen kruisbloem.  Centraal heeft de gevel een rechthoekige poort onder een spitsboogvormig bovenlicht in een geprofileerde bakstenen lijst. Hierboven opent zich een hoog en breed spitsboogvenster met vier monelen en een tracering van drie vensterrozen en twee vierpassen. De spitsboog van het venster wordt omvat door een lijst met hogels. In top van de gevel in een natuurstenen nis een kopie van het beeld van O.L.V. in 't Zand onder een baldakijn. De nis wordt geflankeerd door twee spitsboogvormige spaarvelden. Horizontaal wordt de gevel geleed door een lage plint en cordonlijsten ter hoogte van de vensterafzaat, de aanzet van de vensterboog en de console van het beeld.  NOORDGEVEL van de kapel. De in acht traveeën verdeelde noordelijke facade heeft een twee-delige wandopbouw met in de benedenzone de blinde wanden van de zij-kapellen onder lessenaarsdaken en daarboven een lichtbeuk van lancetvensters.  De traveeën in de gevel worden vanelkaar gescheiden door rechthoekige, vier maal versneden steunberen onder schuine dekplaten. Horizontaal wordt de gevel geleed door een lage plint, een cordonlijst onder de vensterafzaten en een spitsboogfries onder een rijk geprofileerde daklijst. Afwijkend van de hierboven beschreven opbouw hebben de twee bredere westelijke traveeën in de benedenzone een spitsboogvenster in de meest westelijke travee en een portaal tegen de tweede travee.  Het driezijdige portaal heeft boven in de hogere midden-tuitgevel een spitsboog venster. De beide rechthoekige zij-gevels hebben rechthoekige deuren onder spitsbogen met een sculpturale voorstelling in de boogvelden. De zijgevels worden afgesloten met een filigrane lijst. 

Het KOOR.

 Foto: mei 2006

De sluitwanden van het koor hebben een blinde benedenzone en lancetvensters in de lichtbeuk. De geveldelen worden van elkaar gescheiden door rechthoekige, enige malen versneden steunberen onder schuine dekplaten. Noordelijk van het koor is de noordelijke koorkapel uitgebouwd. De vierkante kapel heeft in de noordelijke wand een spitsboogvenster. De zuidelijke koorkapel is opgenomen in de kloosterbebouwing.  De ZUIDGEVEL. De zuidelijke facade is slechts in de twee meest oostelijke traveeën vrijstaand, de andere traveeën worden tot ver in de lichtbeuk verdekt door de aanleunende kloosterbebouwing. De meest westelijke travee heeft net als in de noordelijke facade een tweedelige wandopbouw met in de benedenzone een klein spitsboogvenster en een lancetvenster in de lichtbeuk. De tweede westelijke travee heeft tussen de steunberen een tot in de lichtbeuk opgaande uitbouw onder een lessenaarsdak. De vlakke wand van deze uitbouw heeft bovenin een rond venster. In de benedenzone zijn in deze wand diverse gedenkstenen ingemetseld. De aan de kapel aansluitende processiegang bevindt zich in een bouwdeel dat drie bouwlagen telt en met een plat dak wordt afgedekt. De omschrijving van het exterieur van dit bouwdeel is opgenomen in de omschrijving van het klooster. Het interieur wordt aansluitend aan het kapelinterieur omschreven.

Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang.

Het schip.

Foto: mei 2006

De oostelijke traveeën van het schip hebben een driedelige wandopbouw met boven een spitsboogarcade  op rechthoekige pijlers, een vierdelig blind triforium met spitsbogen. De arcade wordt naar boven met een lijst afgesloten.  Een geprofileerde lijst scheidt het triforium van de hoge lichtbeuk met lancetvensters. De traveeën worden van elkaar gescheiden door een alternerend systeem van een of drie schalken op gotiserende basementen. Deze schalken gaat op tot onder het gewelf en worden bekroond met bladwerkkapiteeltjes. De arcade geeft toegang tot ondiepe zijkapellen. Deze zijkapellen fungeren als altaarnis of er zijn biechtstoelen ingebouwd. De drie gekoppelde zijkapellen in de zuidelijke wand vormen een Mariakapel. In de meest westelijke gebonden travee is een orgeltribune op U-vormige grondslag gezet. De tribune, met daaronder een rondboogarcade, rust op vier ronde pijlers van donkere natuursteen met bladwerkkapitelen. Het kruisgewelf onder de tribune geeft de wanden onder de tribune een rondboogvorm. In de meest westelijke travee is aan beide zijden een spitsboogvenster gevoegd. De travee oostelijk daarvan heeft in de zuidelijke wand een ondiepe zijkapel en in de noordelijke wand een poort naar een portaal. De spitsboogvormige westelijke wand van het schip heeft onder de orgeltribune in het midden een rechthoekige poort onder een spitsboogbovenlicht. Boven de tribune heeft de wand een groot breed spitsboogvenster. De spitsboogvormige oostelijke wand van het schip heeft in het midden een hoge spitsboogvormige opening naar het koor met daarnaast aan beide zijden een smalle, lagere spitsboogwandopening naar een koorkapel. De spitsbogen worden op de hoek tussen het schip en het koor gedragen door ronde donker-natuurstenen pijlers onder brede bladwerkkapitelen. Het koor.

 Foto: mei 2006

Het koor heeft een gebonden koortravee met door een schalk in tweeën gedeelde zuidelijke en noordelijke wanden. De westelijke delen van deze wanden hebben over de gehele breedte hoge spitsboogopeningen naar de koorkapellen. De bogen worden in de hoek met het schip gedragen door ronde donker-natuurstenen pijlers onder brede bladwerkkapitelen. Boven de spitsbogen hebben de wanden kleine spitsboogvensters. De oostelijke delen van de traveewanden hebben getoogde deuren naar dienstruimten. Lancetvensters met schuine afzaten vormen de lichtbeuk. De vijf sluitwanden van de absis hebben een tweedelige opbouw met een blinde benedenzone en een lichtbeuk met lancetvensters. Beneden in de zuidelijke sluitwand bevindt zich een spitsboogvenster naar de sacristie. De wanden worden vanelkaar gescheiden door schalken onder het gewelf dragende kapiteeltjes.  Het schip is overkluisd met een gebonden zesdelig kruisgewelf met geprofilerde ribben. Ook de koortravee heeft een gewelf van dit type, hier echter met een nokrib. De zijkapellen hebben spitse tongewelven.  De koorkapellen zijn overwelfd met kruisribgewelven. 

De processiegang.

Foto: mei 2006

De 13 vierkante traveeën lange met kruisribgewelven overkluisde, rechthoekige processiegang is aan beide korte zijden toegankelijk via een segmentboogpoort.  Diverse rechthoekige, getoogde en spitsboogdeuren geven vanuit de gang toegang tot het schip van de kapel, de sacristie en het klooster. De wanden van de gang zijn bekleed met votieftegels.  De vlakke zuidelijke wand van de gang heeft zeven ronde vensters. Boven een gootsteen tegen de wand kan water getapt worden uit de put waarin in de 15e eeuw het vereerde Mariabeeld gevonden is.  Van het interieur van de kapel zijn verder onder meer van belang. De gebrandschilderde vensters in de noordelijke wand van het schip door F. Nicolas uit 1897 en het gebrandschilderde westvenster door A. Windhausen uit 1904. Dit laatste venster werd in 1947 gerestaureerd door Van der Essen. In het schip is verder van belang de triomfboogbeschildering door A. Windhausen.  Deze neo-Bijzantijnse schildering is in 1902 aangebracht. Het hoofdaltaar naar een ontwerp van J. Thissen te Roermond uit 1897 uitgevoerd in hout. Zij-altaar links ter ere van St. Jozef eveneens in hout naar ontwerp van J. Thissen uit 1898. Rechter zij-altaar met afbeeldingen van gebeurtenissen uit het leven van St. Alphonsus van J. Thissen uit 1899. Het Gerardusaltaar rechtsachter in de kerk gemaakt door H. te Riele in 1896 met hierop een beeld van de H. Gerardus uit het atelier van Cuypers.  In de processiegang is van belang het parement van votieftegels en een tegeltableau met een voorstelling van Onze Lieve Vrouw en de vondst van het miraculeuze beeldje.

Waardering

De Kapel van O.L. Vrouw in 't Zand is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en een typologische ontwikkeling in de architectuur van roomskatholieke kerkgebouwen in de tweede helft van de 19de eeuw. De kerk is historisch en religieus van belang vanwege haar functie als bedevaartskerk. De kerk bezit architectuurhistorische waarde vanwege haar bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur, voor het oeuvre van de architect Joh. Kayser, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en het bijzondere materiaalgebruik en de inrichting. De kerk bezit een stedebouwkundige functie wegens de bijzondere betekenis van het object voor het aanzien van Roermond m.n. als optische afsluiting van de Kapellerlaan. De kerk is tenslotte van algemeen belang op grond van de architectonische gaafheid van ex- en interieur en de cultuur- en architectuurhistorische zeldzaamheid.  (Datum: 08-07-2002).

Zie ook: http://www.redemptoristen.nl/lay-out/roermond/komenzie/geschiedenis.php

Orgel

Het rond 1700 door Weidtman (Ratingen, D) in deze kerk geplaatste orgel werd in 1906 verkocht aan het St.Aloysiusgesticht te Amsterdam en bevindt zich sedert 1980 in de Evang.Lutherse kerk te Hil-versum; voor de Roermondse kerk bouwden Gebr.Franssen (Roermond) in 1906 een nieuw tweema-nuaals orgel, hetwelk opviel vanwege de afwijkende “plaatsing der klavieren”; in 1949 werd bedoeld orgel  gewijzigd door Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen).

-          actuele informatie en dispositie (nog) niet voorhanden –

Bron: G.M.I.Quaedvlieg – Orgeldocumentatie Limburg (Stadsbibliotheek Maastricht)     

Redengevende omschrijving Rijksdienst voor de Monumentenzorg mbt ernaast gelegen klooster

(Nummer 520506)

Foto: april 2011

Inleiding

Kloostergebouw aansluitend op de rechterzijgevel van de Kapel in 't Zand. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch met elementen van neo-gotiek. Het carrévormig klooster werd gebouwd in 1863 naar een ontwerp van architect Carl Weeber.

Omschrijving

Kloostergebouw met een carrévormig grondplan rond een binnenplaats. De vier vleugels tellen twee, deels drie, bouwlagen en worden afgedekt met zadeldaken met muldenpannen.  Rechthoekige houten en aluminium vensters.  Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en hardsteen.  WESTELIJKE VLEUGEL EVENWIJDIG AAN DE STRAATZIJDE.  De kloostervleugel aan de straatzijde telt twee bouwlagen plus een dakverdieping. Links op deze vleugel sluit een bouwdeel in drie bouwlagen aan dat wordt afgedekt met een plat dak.  Het bouwdeel met zadeldak telt zes traveeën. De vier traveeën aan de linkerzijde hebben in de eerste en tweede bouwlaag een rechthoekig houten venster met bovenlicht. Vervolgens rechts hiervan een geveldeel met hierin twee hoge spitsboogvormige glas-in-lood vensters in een spitsboogvormig spaarveld. Aan de benedenzijde van beide glas-in-lood vensters een klein vierpas venster. In de top van het spaarveld een vierpas venster. Dit geveldeel loopt uit in een topgevel met hierin een klein rond venster. Rechts van dit geveldeel een travee met in de eerste en tweede bouwlaag een blind venster. Het voorgeveldakvlak telt vijf dakkapellen.  Het bouwdeel geheel links met plat dak heeft in de eerste bouwlaag aan de rechterzijde een rechthoekige houten deur met een omlijsting in natuursteen en een  spitsboogvormig bovenlicht met natuursteen tracering. Deze deur vormt de toegangsdeur tot het klooster.  Aan de linkerzijde een rechthoekige houten dubbele deur. Deur met een spitsboogvormige natuursteen omlijsting. Aan de bovenzijde van deur een vierpas in natuursteen. Deze deur geeft toegang tot de kloostergang behorend bij de Kapel.  In de eerste en tweede bouwlaag van het geveldeel met plat dak een rechthoekig houten venster met bovenlicht.  Links van het bouwdeel met plat dak een smal iets lager bouwdeel met hierin een trappenhuis en met drie kleine spitsboogvensters met glas-in-lood.  In de kopgevel aan de zuidzijde van de vleugel aan de straatzijde in de eerste en tweede bouwlaag telkens twee rechthoekige houten ramen met bovenlichten. In de topgevel een spitsboogvormig spaarveld met hierin twee kleine rechthoekige venster met aan de bovenzijde een vierpas glas-in-lood venster.  De twee kleine vensters met doorlopende hardsteen dorpel.  Topgevel met hardsteen afdekking. Achtergevel (binnenplaatszijde) van de vleugel aan de straatzijde: in de eerste en tweede bouwlaag drie ronde glas-in-lood vensters met hierin een vierpas in natuursteen. Op het achtergeveldakvlak twee dakkapellen.  ZUIDELIJKE VLEUGEL HAAKS OP ACHTERGEVEL VAN VLEUGEL STRAATZIJDE.  Deze kloostervleugel heeft een symmetrische indeling van de voorgevel, telt drie bouwlagen en wordt afgedekt met een zadeldak met Muldenpannen.  In het middendeel voorgevel een houten dubbele deur met hierin glaspanelen. Deur in een hardstenen omlijsting en met een spitsboogvormig glas-in-lood bovenlicht. In dit bovenlicht een vierpas in natuursteen. Toegangstrap met drie hardstenen treden.  Vervolgens een trap in baksteen naar de tuin. Aan weerszijden van deze deur drie rechthoekige aluminium vensters met bovenlicht.  Aan de benedenzijde van elk venster een dubbel keldervenster in een hardstenen omlijsting. Plint geaccentueerd met een horizontale band hardsteen.  In de tweede bouwlaag zeven aluminium vensters met bovenlichten.  In de derde bouwlaag zeven rechthoekige houten vensters. Tussen de vensters in de derde bouwlaag decoratief metselwerk. Vensters eerste en tweede bouwlaag met natuurstenen dorpels.  Deze gevel wordt aan de rechterzijde afgesloten door een iets vooruitspringend bouwdeel met hierin vier hoge spitsboogvormige glas-in-lood vensters. Deze vensters met natuurstenen dorpels.  De twee vensters in het midden zitten in een hoog spitsboogvormig spaarveld. Dit geveldeel loopt uit in een topgevel met hierin binnen het spaarveld drie vierpas glas-in-lood vensters in een ronde natuursteen omlijsting. Aan weerszijden een kleiner vierpas glas-in-lood venster eveneens in een ronde omlijsting van natuursteen. Topgevel met natuurstenen afdeklaag. Achtergevel binnenplaatszijde met in de eerste bouwlaag aan de linkerzijde vier rechthoekige houten vensters met bovenlicht. Aan de rechterzijde twee rechthoekige aluminium keukenvensters en rechts in de hoek een rechthoekige kunststof deur met bovenlicht. In de tweede bouwlaag zeven rechthoekige houten vensters. Achtergeveldakvlak met zeven dakkapellen.  NOORDELIJKE KLOOSTERVLEUGEL In de noordelijke kloostervleugel bevindt zich de kloostergang die reeds is beschreven bij de kapel.  Binnenplaatsgevel: in de eerste bouwlaag zeven ronde glas-in-lood vensters met vierpastracering in natuursteen. In de tweede bouwlaag een uitgebouwd rechthoekig volume met in de lange gevel vier ronde glas-in-lood vensters. Dit uitgebouwd volume telt een bouwlaag en wordt afgedekt met een zadeldak. Aan de linkerzijde van dit uitgebouwde volume een rond glas-in-lood venster en aan de rechterzijde twee kleine rondboogvormige glas-in-lood vensters.  In het verlengde van de kloostergang en ingeklemd tussen de absis van de Kapel en de oostelijke kloostervleugel is aan de zijde van de Heinsbergerweg een volume in drie bouwlagen gesitueerd. Dit volume bezit een driezijdige kopgevel en wordt afgedekt met een schilddak met leien.  In de eerste bouwlaag van de kopgevel drie segmentboogvormige glas-in-lood vensters met aan de bovenzijde spitsboogvormige spaarvelden. In de tweede bouwlaag in elk van de drie gevelvlakken twee hoge rechthoekige vensters waarvan de middelste twee vensters met glas-in-lood. In de derde bouwlaag in elk gevelvlak twee kleine spitsboogvormige vensters waarvan de middelste twee met glas-in-lood. In de derde bouwlaag bevindt zich de vml. kloosterkapel. 

Oostelijke gevel. Foto: april 2011

OOSTELIJKE KLOOSTERVLEUGEL Gevelzijde Heinsbergerweg: deze vleugel telt twee bouwlagen en wordt afgedekt met een zadeldak met pannen. Op het dakvlak een zevental dakkapellen. In de eerste bouwlaag aan de rechterzijde in de hoek een dubbele houten deur in een hardstenen omlijsting.  Aan de bovenzijde van deze deur een spitsboogvormig spaarveld met hierin een natuurstenen vierpas tracering. In het overig deel van de eerste bouwlaag een reeks van zes rechthoekige kunststof vensters met bovenlichten. In de tweede bouwlaag zeven rechthoekige kunststof vensters. Vensters met hardstenen dorpelstenen.  Binnenplaatsgevel: in de eerste bouwlaag een rechthoekige houten dubbele deur met een rondboogvormig bovenlicht. Deur met twee hardstenen toegangstreden. Aan weerszijden van de deur een rond glas-in-lood venster met natuursteen vierpas tracering. In de tweede bouwlaag drie vensters als in de eerste bouwlaag.

INTERIEUR. Structuur van het interieur is in tact. Enkele trappenhuizen met natuurstenen treden; gangvloeren met natuurstenen plavuizen.  De vml. kloosterkapel, thans in gebruik als recreatieruimte en bibliotheek, bezit de oorspronkelijke kruisribgewelven rustend op kleine consoles. Enkele bovenlichten met figuratief glas-in-lood.

Waardering

De kloostergebouwen bezitten cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling binnen de architectuur van roomskatholieke kloosters in de tweede helft van de 19de eeuw. Architectuurhistorische waarden ontlenen de gebouwen aan hun belang voor de geschiedenis van de architectuur, de esthetische kwaliteiten van de ontwerpen en de ornamentiek en als voorbeeld van het oeuvre van architect Carl Weeber. Ensemblewaarde ontlenen de gebouwen aan hun betekenis als essentieel onderdeel van het complex kapel in 't Zand dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van bovenregionaal belang is en als geheel van belang is voor het aanzien van Roermond. De gebouwen zijn van algemeen belang wegens de redelijke mate van architectonische gaafheid van ex- en interieur, de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende onderdelen en in relatie tot de visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Tevens is sprake van architectuurhistorische, typologische en functionele zeldzaamheid. (Datum: 08-07-2002).

Kruiswegpark

Foto: april 2011

Inleiding

Kruisweg- en processiepark aangelegd in 1919/1920 naar een grondplan van  Dr. P.J.H. Cuypers. De inzegening van het park vond plaats op 22 augustus 1920. Het doel van het park was om bij grote drukte in de kapel de bedevaartgangers op te kunnen vangen in het park.

Omschrijving

Het kruisweg- en processiepark heeft een oppervlakte van 1,7 ha.. Het terrein heeft de vorm van een langgerekte driehoek.

Statie 13. Foto: april 2011

Door de wijze van ontwerp en aanleg lijkt het park uitgestrekter. De kronkelpaden zijn vlak naast elkaar uitgegraven en met de vrijgekomen grond werden hoge bermen naast de paden aangelegd. Deze bermen, die beplant zijn met bomen en struiken, beletten in de zomermaanden het uitzicht van het ene pad naar het andere, zodat men dan ook de indruk krijgt over een lange kronkelweg te lopen. De slingerpaden voeren langs veertien kruiswegstaties met hierin ca. 1.30 m hoge beelden. Dertien van deze staties zijn ondergebracht in kapelletjes met daarvoor ijzeren hekjes. De eerste statie is afkomstig uit het atelier van Dr. P.J.H. Cuypers. De ontwerper ervan is de Roermondse beeldhouwer C. Lücker. De twaalfde statie (Calvariegroep op de Kruisweg) is van de hand van J. Geelen, Roermond. De overige staties zijn ontworpen en vervaardigd door C. Lücker. De beelden zijn alle uit Kunrader zandsteen gebeeldhouwd. Soms zijn in de statie-tableaus wapens van de schenkers aangebracht.

In 1926/1927 werd aan de voorkant van de calvarieberg een kapel gebouwd, zodat daar in de zomermaanden de H. Mis kon worden opgedragen in de open lucht. In 1934 kwam er nog een zandstenen preekstoel.

Foto: april 2011

Langs de processieweg die buiten om de Calvarieberg heenloopt zijn- gedurende het bedevaartseizoen- acht schilderijen achter glas in nissen aangebracht. De nissen zijn in 1934/1935 opgericht ter herinnering aan het vijfde eeuwfeest van de Kapel in 't Zand als bedevaartsoord. Op deze schilderijen wordt de geschiedenis van de kapel en het in een put ter plekke gevonden Maria-beeldje verteld. Deze schilderijen zijn van de Roermondse kunstenaar Albin Windhausen.

In het park treft men diverse boomsoorten aan: de vederesdoorn, japanse esdoorn en hemelboom. Vermeldenswaard zijn ook oude platanen, Hollandse linden en rode beuken die verspreid in het park voorkomen.

Waardering

Het kruiswegpark bij de kapel in 't Zand bezit grote cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een roomskatholieke geestelijke ontwikkeling en als belangrijk onderdeel van het bedevaartsoord.

Diverse objecten in het park bezitten architectuurhistorische waarde o.a. de kruiswegstaties, deze zijn van belang voor de geschiedenis van de architectuur, vanwege het toegepaste materiaal en de ornamentiek. Het ontwerp van het park bezit eveneens architectuurhistorische waarde als voorbeeld van het oeuvre van architect Dr. P.J.H. Cuypers. Het kruiswegpark bezit ensemblewaarde vanwege de situering nabij de Kapel in 't Zand en het Redemptoristenklooster en daarmee van bijzonder belang voor het aanzien van Roermond. Het kruiswegpark is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van de diverse objecten in het park en de hoogwaardige architectonische kwaliteit van o.a. de parkaanleg. Het kruiswegpark is eveneens van algemeen belang wegens de typologiche en functionele zeldzaamheid.

(Datum: 08-07-2002).

 

O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark
O.L.Vrouw ten Hemelopneming (Kapel in 't Zand), klooster, kruiswegpark